top of page

'El color: de les metamorfosis sorprenents de la percepció a la nominació i els codis socials&#3

El color és un fenomen físic, fisiològic, psicològic i cultural. Si ens basem especialment en el lèxic dels colors, eco de la societat que l’ha fet néixer, es destacarà l’aspecte enormement cultural del color, les seves variacions i metamorfosis: concepcions diferents del color al llarg dels segles (de l’antiguitat a l’època contemporània) i d’una cultura a l’altra, de la percepció a l’anomenament dels colors i als codis simbòlics, eco de les evolucions de la societat... Els colors com a pintura social i “visió del món”.

La couleur est phénomène physique, physiologique, psychologique et culturel... En s’appuyant tout particulièrement sur le lexique des couleurs, écho de la société qui lui a donné naissance, sera mis en lumière l’aspect très culturel de la couleur, ses variations et métamorphoses : conceptions différentes de la couleur au fil des siècles (de l’Antiquité à l’époque contemporaine) et d’une culture à l’autre, de la perception à la nomination des couleurs et aux codes symboliques, écho des évolutions sociétales... Les couleurs comme peinture sociale et «vision du monde»...

bottom of page